Polityka Prywatności

Polityka prywatności i Cookies Serwisu

Administrator Serwisu przykłada dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych oraz używania ich zgodnie z prawem, z uwzględnieniem poszanowania do prywatności. Z uwagi na to niniejsza polityka przedstawia zasady dotyczące zbierania, przetwarzania i udostępniania przez nas Państwa danych osobowych oraz instalowania i korzystania przez naszą witrynę z plików cookies.

 1. Prawne aspekty przetwarzania danych osobowych zawarte są w niniejszej polityce, regulaminie sklepu oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Serwisie jest art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
 2. Administratorami Państwa danych osobowych jest Maria Smoleńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sky&Sand Maria Smoleńska”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8781755593, REGON: 340563688, adres do doręczeń: ul. Bolesława Chrobrego 91, 87-100 Toruń
 3. Administrator danych udziela na żądanie osoby, której dane dotyczą, wszelkich niezbędnych informacji dotyczących swojej tożsamości, informacji o celach przetwarzania danych osobowych, informacji o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców, a także udziela innych informacji dot. przetwarzania danych osobowych.
 4. Zgodnie z zasadą minimalizacji zbierania danych Administrator przetwarza uzyskane dane osobowe tylko i wyłącznie w celu oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i realizowania zamówień. Przetwarzanie danych przez administratora wykorzystywane jest w szczególności do:
  1. dokonania rejestracji,
  2. składania i realizacji zamówień,
  3. świadczenia innych usług za pośrednictwem serwisu, określonych w regulaminie sklepu,
  4. wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej,
  5. rozpatrywania reklamacji,
  6. przedstawiania uprzednio zamówionej informacji handlowej.
 5. Użytkownik, który przegląda strony naszego sklepu, zapoznając się z ogólnodostępnymi treściami, nie musi udzielać informacji o swojej tożsamości lub podawać innych danych. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w przypadku rozpoczęcia świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną. Moment rozpoczęcia świadczenia przez nas usług określa regulamin sklepu i dotyczy złożonych zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówień lub świadczenia innych usług. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego świadczonych usług, takie jak:
  1. nazwisko i imiona klienta;
  2. adres miejsca zamieszkania klienta;
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b;
  4. adresy elektroniczne klienta, numer telefonu klienta;
  5. adres IP;
  6. informacje o przeglądarce internetowej lub urządzeniu, na jakim jest przeglądany sklep internetowy.

 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych, świadczące usługi prawne lub księgowe, osoby zatrudnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi transportowe. Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorzy korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.
8. Administrator informuje, iż użytkownikom portalu przysługują następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą;
 • Prawo do sprostowania danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu;
 • Prawo do uzyskania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W stosunku do użytkowników Administrator może stosować marketing bezpośredni z wykorzystaniem ich danych osobowych, za wyrażoną uprzednio zgodą na stosowanie takiego marketingu. Dotyczy to w szczególności dostarczania Newslettera. Zamówienie Newslettera na stronie internetowej wiązać się będzie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Po zamówieniu Newslettera użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z pouczeniem o przetwarzaniu danych osobowych oraz możliwością potwierdzenia zamówienia Newslettera. Potwierdzenie zamówienia Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o czym użytkownik będzie w wyraźny sposób informowany we wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny. Użytkownik ma możliwość wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z art. 8 RODO, jeśli Klient ma poniżej 16 lat, zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez takiego użytkownika (w przypadku korzystania z usług Serwisu) powinna zostać wyrażona lub zaaprobowana przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Żądanie zaprzestania wykonywania marketingu bezpośredniego zostaje niezwłocznie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej użytkownika. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec stosowania marketingu bezpośredniego.

10. Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w regulaminie Serwisu, w celu zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego, z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Po tym okresie dane osobowe użytkowników lub klientów zostają usunięte.

11. Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników Serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych. Zgodnie z RODO Administrator ma obowiązek wykazania odpowiedniego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

12. Użytkownik Serwisu może podlegać tzw. profilowaniu (zautomatyzowanej ocenie osoby fizycznej lub jej przewidywanych zachowań) z wykorzystaniem plików Cookies, w celu m.in. dostosowania wyświetlanych reklam na podstawie wcześniejszej aktywności użytkownika. Profilowanie to odbywa się za pomocą plików Cookies. Klient może wyłączyć korzystanie z plików Cookies na urządzeniu, z którego korzysta. Przeglądarki internetowe Klienta mogą mieć domyślnie ustanowioną akceptację plików Cookies. Dodatkowe informacje dotyczące plików Cookies znajdują się poniżej.
pixel