Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Gardenstart.pl
z dnia 10 lipca 2019 r.§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z serwisu internetowego, działającego pod adresem www.gardenstart.pl, w szczególności warunki składania Zamówień na Produkty, zasady dostarczania zamówionych Produktów do Kupującego, sposób i termin uiszczania ceny oraz zasady składania reklamacji.
 2. Informacje dotyczące Produktów oraz opisy zamieszczone w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych w Serwisie, a także nazwy handlowe oraz znaki towarowe stanowią własność Sprzedawcy.
 4. Towary dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie zamieszczonym przy danym Produkcie wyraźnie zastrzeżono inaczej.

§ 2.

Definicje

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

 1. Sprzedawca/Administrator Serwisu – oznacza Marię Smoleńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Sky&Sand Maria Smoleńska”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8781755593, REGON: 340563688, adres do doręczeń: ul. Bolesława Chrobrego 91, 87-100 Toruń;
 2. Serwis/Sklep internetowy – jest to zorganizowana platforma informatyczna, stworzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego pod adresem www.gardenstart.pl oraz realizację operacji handlowych;
 3. Produkty – należy przez to rozumieć sprzedawany w sklepie towar bądź produkty prezentowane w Sklepie.
 4. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 5. Kupujący – Użytkownik, który złożył zamówienie w Serwisie na zakup Produktu;
 6. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 730);
 7. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO;
 8. Administrator Danych Osobowych – należy rozumieć przez to Sprzedawcę;
 9. Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę Użytkownikowi w wybrany przez Użytkownika sposób informacji handlowej. Newsletter wysyłany jest do Użytkownika, po jego zamówieniu przez Użytkownika Newslettera za pośrednictwem Serwisu. Newsletter dotyczy w szczególności informacji o akcjach marketingowych i promocjach, a także konkursach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu i jego oferty;
 10. Cookies/Ciasteczka – informacje zapisywane oraz przechowywane przez Serwis na urządzeniu końcowym Użytkownika (takim jak komputer, smartfon lub tablet), za pomocą którego korzysta z Serwisu. Informacje te mogą zostać odczytane przez Serwis po każdorazowym połączeniu się urządzenia końcowego Użytkownika z Serwisem. Cookies używane są przez Serwis w celu dostosowania treści i usług w Serwisie do potrzeb Użytkowników, w tym zapamiętania koszyka zakupowego. Użytkownik może wyłączyć Cookies w przeglądarce internetowej. Wyłączenie Cookies może spowodować trudności w korzystaniu z Serwisu lub uniemożliwić jego działanie. Podstawą prawną używania Cookies przez Serwis jest art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907). Szczegóły związane z używaniem Cookies przez Serwis zawarte zostały w Polityce Prywatności i Polityce Cookies Sprzedawcy.

§ 3.

Warunki techniczne świadczenia usług

Wyświetlanie stron Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych możliwe jest pod warunkiem spełniania przez urządzenie końcowe Użytkownika minimalnych warunków technicznych niezbędnych do wyświetlania stron, tj.

 1. dostęp do sieci Internet;
 2. przeglądarka internetowa obsługująca CSS i Java Script, z włączoną obsługą Cookies.

§ 4.

Warunki rejestracji i składania zamówień

 1. Użytkownik zainteresowany zakupem Towarów za pośrednictwem Serwisu może zarejestrować się w Serwisie lub dokonać zakupu bez rejestracji.
 2. W celu zarejestrowania się w Serwisie Użytkownik wypełnia formularz znajdujący się na stronie internetowej Serwisu. Rejestracja Użytkownika w Sklepie wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do realizacji zamówień, określenia loginu i hasła do konta w Serwisie, a następnie dokonania aktywacji konta. Aktywacja konta następuje poprzez zatwierdzenie rejestracji za pomocą potwierdzenia aktywacji w wysłanym do Użytkownika przez Serwis e-mailu zawierającym link aktywacyjny.
 3. Użytkownik posiadający status zarejestrowanego składa zamówienie po zalogowaniu się w Serwisie, poprzez wybór odpowiedniego Produktu oraz dodanie go do koszyka, a następnie wybór sposobu dostawy i formy płatności oraz zatwierdzenie zamówienia przez naciśnięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Użytkownicy nie posiadający statusu zarejestrowanego dokonują zamówienia tak jak Użytkownicy zarejestrowani, z tym że w trakcie składania zamówienia muszą oni podać Dane Osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. W zamówieniu Użytkownik może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia i dostarczenia takiej faktury.
 6. Złożenie zamówienia będzie każdorazowo potwierdzane w wiadomości wysłanej na adres e-mail Kupującego.
 7. Zamówienia można składać w każdym czasie. Zamówienia realizowane najszybciej w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. W przypadku złożenia zamówienia w dniu roboczym oraz zaksięgowania wpłaty do godz. 9:00, zamówienie realizowane będzie tego samego dnia roboczego. Realizacja zamówienia stanowi czas od dnia złożenia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do dnia wysyłki Produktu przez Sprzedawcę.

§ 5.

Ceny i formy płatności

 1. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo uiścić cenę za nabyte Produkty oraz pokryć koszty jego dostawy, które są obliczane przez Serwis automatycznie w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy Produktu i przewoźnika (jeżeli Serwis pozwala na taki wybór), wielkości, ilości i wagi zamawianego Produktu oraz wybranej formy płatności.
 2. Ceny zawierają naliczony podatek VAT.
 3. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności:
  1.  przelew przy użyciu elektronicznej platformy płatności – Kupujący wpłaca całkowitą wartość Zamówienia (cena wraz z kosztami dostawy) z pomocą wybranego   portalu płatniczego;
  2.  przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy podany po realizacji zamówienia.

       4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przy użyciu elektronicznej platformy płatności Kupujący ma do wyboru:

  1. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w walucie polskiej dokonywane w drodze przelewów internetowych, także za pośrednictwem agentów rozliczeniowych PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (serwis przelewy24);
  2. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, obejmujący płatności bezgotówkowe w walucie polskiej dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.

       5. Obowiązki Sprzedawcy związane z realizacją zamówienia uaktualniają się z chwilą otrzymania całości ceny wraz z kosztami dostawy, chyba że Kupujący wybrał płatności za pobraniem.

§ 6.

Warunki dostawy, czas realizacji

 1. Towar zamówiony przez Kupującego będzie dostarczany na jego koszt przez profesjonalnego przewoźnika (wybranego przez Kupującego spośród przewoźników w zaproponowanych przez Sprzedawcę w Serwisie). Przesyłka nadawana będzie najpóźniej ostatniego dnia realizacji zamówienia.
 2. Towary dostarczane będą pod adres wskazany przez zamawiającego Użytkownika przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia. Faktura VAT może być wystawiona na inny adres niż adres podany przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia.
 3. Koszty dostawy obejmują koszty wysyłki Produktu.
 4. Ceny oraz warunki przewozu Produktów ustalane są przez przewoźnika i dostępne we właściwych regulaminach świadczonych przez niego usług. Regulaminy dostępne są na stronach internetowych przewoźników. Do przewozu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa przewozowego.
 5. W chwili odbioru przesyłki kupujący powinien sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku, a także jej niekompletności Kupujący ma prawo spisać protokół dot. stwierdzonych wad. W celu ułatwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji zaleca się przesłanie skanu protokołu na adres e-mail Sprzedawcy. Brak protokołu odbioru nie przesądza o możliwości złożenia reklamacji.
 6. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń wobec przewoźnika z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Kupującego,
  2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Kupujący stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 7.

Rękojmia, odpowiedzialność za szkodę oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedane rzeczy.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego produkt ma wady fizyczne lub prawne. W takim wypadku zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
 3. Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady Produktów w przypadku ich sprzedaży Kupującemu niebędącemu konsumentem (tj. przedsiębiorcy).
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego niebędącego konsumentem (przedsiębiorcy) obejmuje rzeczywisty rozmiar szkody. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za szkodę w postaci utraconych korzyści. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty ceny wraz z kosztami dostawy, jakie poniósł Kupujący niebędący konsumentem.
 5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, w szczególności dotyczy to Produktów wyraźnie oznaczonych w Sklepie jako posiadające wady.
 6. Kupujący może złożyć reklamację na zamówiony Produkt. W reklamacji należy opisać wadę oraz wpisać numer Zamówienia. Reklamację należy wysłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub adres mailowy Sprzedawcy reklamacje@gardenstart.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub mailowo, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu złożenia reklamacji.
 7. Kupujący może skorzystać z pozasądowych mechanizmów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji lub arbitrażu. Sprzedawca udzieli szczegółowych informacji w tym zakresie na żądanie Kupującego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, przykładowo złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8.

Odstąpienie przez konsumenta od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego-konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy dostępny na stronie głównej Serwisu. W takim przypadku Sprzedawca prześle na adres e-mail Kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

§ 9.

Ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony Danych Osobowych Użytkowników.
 2. Sprzedawca jest administratorem Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z RODO.
 3. Sprzedawca zbiera i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umów oraz przedstawiania informacji handlowych. Przedstawianie informacji handlowych następuje przez wyrażanie zgody na udzielanie takiej informacji oraz na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podawanie Danych Osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jeżeli podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi, brak podania tych danych osobowych przez Użytkownika jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę.
 6. Uzyskane przez Sprzedawcę Dane Osobowe są poufne.
 7. Korzystanie z Serwisu wymaga użycia Cookies, instalowanych na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Serwisu.
 8. Szczegółowe dane dotyczące zbieranych przez Sprzedawcę informacji oraz informacje o prawach przysługujących Użytkownikom, jak również informacje o obowiązkach Administratora Danych znajdują się w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies i są dostępne pod adresem: ul. Bolesława Chrobrego 91, 87-100 Toruń.

§ 10.

Informacja Handlowa (newsletter)

 1. Sprzedawca świadczy usługę dostarczania Klientom Informacji Handlowej dotyczącej oferowanych Produktów w formie Newslettera. Informacja Handlowa dotyczy w szczególności informacji o akcjach marketingowych i promocjach, a także konkursach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu i jego oferty.
 2. Użytkownik dokonuje zapisu na Newsletter przez podanie adresu e-mail. Po podaniu adresu e-mail na ww. adres zostanie wysłany e-mail z informacją dotyczącą wyrażenia zgody na udostępnianie informacji handlowej. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w formie przycisku przesłany w wiadomości e-mail.
 3. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Informacje przesyłane przez Newsletter stanowią zamówioną informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 730).
 5. Użytkownik ma prawo zrezygnować w każdym czasie z subskrypcji Newslettera. Usługę można anulować, korzystając z linku zamieszczonego każdorazowo w wiadomościach e-mail Newslettera lub na stronie Serwisu. Zaprzestanie świadczenia Usługi nastąpi niezwłocznie po jej anulowaniu przez Użytkownika.
 6. Informacja o wszelkich zniżkach i innych promocjach związanych zamówieniem przez Użytkownika Newslettera zamieszczana będzie każdorazowo na stronie internetowej Serwisu.

§ 11.

Prawo własności intelektualnej

 1. Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności grafiki, wzory, teksty oraz dźwięki.
 2. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie oraz znaki towarowe i inne oryginalne materiały są własnością Sprzedawcy.
 3. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystania wszelkich zawartych w Serwisie treści jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian i inne wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie do celów komercyjnych. Wykorzystanie treści przez Użytkownika lub inne osoby wymaga uzyskania pozwolenia odpowiednio Sprzedawcy.

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 2. Kupujący nie może udostępniać swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 3. Gdyby którekolwiek z postanowień regulaminu okazały się nieważne, nie powoduje to naruszenia skuteczności zawartych umów. W takim przypadku zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Prawem właściwym do zawartych umów pozostaje prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Sądem właściwym do rozwiązywania sporów wynikających z niniejszego regulaminu lub zawartych z jego wykorzystaniem umów pozostaje sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, chyba że przepisy szczególne ustanawiają inną właściwość sądu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów.
 7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Serwisu.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel