Wysyłka

Warunki dostawy, czas realizacji

1. Towar zamówiony przez Kupującego będzie dostarczany na jego koszt przez profesjonalnego przewoźnika (wybranego przez Kupującego spośród przewoźników w zaproponowanych przez Sprzedawcę w Serwisie). Przesyłka nadawana będzie najpóźniej ostatniego dnia realizacji zamówienia.

2. Towary dostarczane będą pod adres wskazany przez zamawiającego Użytkownika przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia. Faktura VAT może być wystawiona na inny adres niż adres podany przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia.

3. Koszty dostawy obejmują koszty wysyłki Produktu.

4. Ceny oraz warunki przewozu Produktów ustalane są przez przewoźnika i dostępne we właściwych regulaminach świadczonych przez niego usług. Regulaminy dostępne są na stronach internetowych przewoźników. Do przewozu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa przewozowego.

5. W chwili odbioru przesyłki kupujący powinien sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku, a także jej niekompletności Kupujący ma prawo spisać protokół dot. stwierdzonych wad. W celu ułatwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji zaleca się przesłanie skanu protokołu na adres e-mail Sprzedawcy. Brak protokołu odbioru nie przesądza o możliwości złożenia reklamacji.

6. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń wobec przewoźnika z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Kupującego,

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Kupujący stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

pixel