Regulamin Konkursu Jesienne Kadry

REGULAMIN KONKURSU
„JESIENNE KADRY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs pod nazwą „JESIENNE KADRY!” (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony jest na terenie całej Polski, w sklepie internetowym gardenstart.pl (zwanym dalej „gardenstart”), zajmującym się sprzedażą detaliczną produktów marki OGRÓD START.

2. Organizatorem Konkursu jest SKY&SAND MARIA SMOLEŃSKA z siedzibą w Toruniu, przy ul. Bolesława Chrobrego 91, 87-100 Toruń, posiadająca NIP: 878-175-55-93, REGON: 340563688 (zwana dalej „Organizatorem”). Fundatorem nagród w Konkursie jest SKY&SAND MARIA SMOLEŃSKA z siedzibą w Toruniu, przy ul. Bolesława Chrobrego 91, 87-100 Toruń, posiadająca NIP: 878-175-55-93, REGON: 340563688 (zwana dalej „Fundatorem”).

3. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie JESIENNE produkty marki OGRÓD START, dostępne w sklepie internetowym gardenstart.pl (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.10.2022 r., a kończy się w dniu 01.12.2022 r., który jest ostatecznym terminem zgłoszeń.

5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu 01.10.2022 r., a zakończy w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 23:59:59. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Polski (zwanych dalej „Uczestnikami”), posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: sklepu gardenstart.pl, Organizatora, Fundatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 1.10.2022 r. do 01.12.2022 r. spełnić wszystkie następujące warunki:
a) dokonać zakupu przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego w sklepie internetowym gardenstart.pl, udokumentowanego dowodem zakupu
b) wykonać zadanie konkursowe, polegające na:
● zrobieniu zdjęcia produktu Promocyjnego w jesiennej aranżacji, w jesiennym klimacie, 
c) dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, tj.
- wysłać zadanie konkursowe(zwane dalej„Zgłoszeniem”) na adres: konkurs@gardenstart.pl w treści zgłoszenia przesłać swoje dane (imię, nazwisko nr. telefonu) oraz informację, iż Uczestnik zapoznał się regulaminem konkursu. Termin dokonywania Zgłoszeń upływa z dniem 01.12.2022 r.

8. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód/dowody zakupu Produktów Promocyjnych w trakcie trwania Konkursu, w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy dowód zakupu ma datę tożsamą z datą dokonania Zgłoszenia, godzina zakupu nie może być późniejsza niż godzina dokonania Zgłoszenia - weryfikację przeprowadza Organizator Konkursu.

9. Data dokonania Zgłoszenia, zgodnie z pkt. 7 regulaminu, musi odpowiadać dacie dowodu zakupu Produktu Promocyjnego lub dacie dni następujących po dokonaniu zakupu, w terminie określonym w pkt. 5 regulaminu.

10. W przypadku jednorazowego zakupu, który obejmuje więcej niż jeden Produkt Promocyjny, co udokumentowane jest na dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje prawo
do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń według zasady, że zakup jednego Produktu Promocyjnego uprawnia do wysłania jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik dokonał zakupu 3 Produktów Promocyjnych i zakup ten jest udokumentowany na jednym dowodzie zakupu - Uczestnik ma prawo dokonać 3 Zgłoszeń w Konkursie.

11. Zgłoszenie potwierdzające wykonanie zadania konkursowego powinno być zawarte w jednym Zgłoszeniu, w przeciwnym razie zostanie pominięte w dalszej procedurze Konkursu. Zdjęcie zgłoszone zgodnie z pkt. 7 regulaminu może być wykorzystane tylko jeden raz.

12. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń w Konkursie. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy spełnić wymagania, o których mowa w pkt. 7 regulaminu.

13. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika (pod rygorem utraty prawa do nagrody) przesłania oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego, który potwierdza zakup takiej liczby Produktów Promocyjnych, która odpowiada liczbie dokonanych Zgłoszeń w Konkursie.

14. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego regulaminu. Wyłącznie Zgłoszenia zgodne z formatem określonym w pkt. 7 regulaminu będą brane pod uwagę w Konkursie. 

15. Z chwilą wysłania Zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi zgodę na wykorzystywanie pracy konkursowej w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu;
b) oceny zgłoszenia konkursowego;
c) promocji (udostępnienie pracy konkursowej w materiałach promocyjnych,
wydawanych i rozpowszechnianych), niezależnie od formy materiałów, ich wielkości,
techniki utrwalenia oraz miejsca ekspozycji, jak również niezależnie od ich liczby,
nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji;
d) publicznego rozpowszechniania pracy konkursowej, w szczególności poprzez udostępnianie na stronach internetowych;
e) eksploatacji na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
*Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne
wykorzystywanie do promocji sklepu Gardenstart. *Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie bez podawania danych autora (imię i nazwisko).

16. Zgłoszenie powinno być efektem osobistej działalności Uczestnika, uprzednio nigdzie nie opublikowanym. Uczestnikowi względem zgłoszenia konkursowego muszą przysługiwać wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. Zgłoszenie nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw, czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie w zgłoszeniu konkursowym autorskich praw majątkowych i pokrewnych, a także dóbr osobistych osób
trzecich.

NAGRODY W KONKURSIE

17. W niniejszym Konkursie przewidziano następującą nagrodę:
a) 1 (jedna) nagroda I stopnia, w postaci bonu podarunkowego do sklepu Gardenstart.pl o jednostkowej wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) (zwana dalej „Nagrodą I Stopnia”).

18. Organizator nie przewiduje przyznania w konkursie nagrody innej, niż nagroda wymieniona w pkt. 17 regulaminu konkursu. Laureat nie może żądać wymiany przyznanej mu Nagrody na jakikolwiek inny produkt lub towar. Laureatowi nie przysługuje również prawo przeniesienia uprawnienia do otrzymania przyznanej mu Nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

19. Nagroda w niniejszym Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna będąca częścią każdej z Nagród w Konkursie zostanie pobrana i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego w celu uiszczenia podatku od nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20. Jeden Uczestnik może wygrać  jedną Nagrodę.

21. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego (z zastrzeżeniem pkt. 18 regulaminu), ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

22. W przypadku gdy liczba zgłoszeń do udziału w Konkursie będzie mniejsza niż pula dostępnych Nagród, o której mowa w pkt 17 ust. 1 powyżej, Komisja Konkursowa sporządzi spośród zgłoszonych Uczestników odpowiednio mniejszą Listę Laureatów. W takiej sytuacji nierozdysponowane Nagrody z przewidzianej puli pozostaną do dyspozycji Organizatora

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD

23. Nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”).

24. Wyłonienienie Laureata Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, w terminie 7 dni roboczych od momentu zakończenia od momentu zakończenia procedury dokonywania Zgłoszeń do Konkursu

25. Oceniając przesłane przez Uczestników Zgłoszenia, Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności przesłanego Zgłoszenia, wyłoni jednego Laureata Konkursu.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

26. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia posiedzenia Komisji Konkursowej, zgodnie z pkt. 24 regulaminu, laureat za pośrednictwem wiadomości e-mail (przesłanej przez Organizatora na podany przy dokonywaniu Zgłoszenia adres e-mail), zostanie poinformowany o wygranej oraz poproszony o podanie swoich danych adresowych niezbędnych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością).

27. Podanie danych adresowych powinno nastąpić w terminie do 3 dni od otrzymania informacji o wygranej, na adres e-mail podany przez Organizatora.

28. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 27 regulaminu, Organizator w ciągu 3 dni podejmie trzy próby (każda próba wykonana innego dnia) ponownego skontaktowania się z laureatem, który nie przesłał danych adresowych, za pośrednictwem telefonu.

29. Podczas ponownej próby kontaktu laureat zostanie ponownie poproszony o podanie danych, wyszczególnionych w pkt. 26 regulaminu. Podanie danych powinno nastąpić w
formie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Organizatora, najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania ostatniego powiadomienia, określonego w pkt. 28 regulaminu
konkursu.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

30. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na wskazany przez laureata adres korespondencyjny, a jej przekazanie nastąpi za potwierdzeniem odbioru.

31. Ostateczna data wydania Nagród w Konkursie to 31.12.2022 r.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

32. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem Konkursu do dnia 31.12.2022 r.. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres
biura: SKY&SAND MARIA SMOLEŃSKA, ul. Bolesława Chrobrego 91, 87-100 Toruń. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.

33. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

34. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu Konkursu oraz na powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

35. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

36. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Konkursu jest SKY&SAND MARIA SMOLEŃSKA, ul. Bolesława Chrobrego 91, 87-100 Toruń, NIP 878-175-55-93, (dalej również jako: „Administrator”).

37. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

38. Dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu obsługi Zgłoszeń, wyłonienia laureatów i wysyłki Nagród, oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania
reklamacyjnego. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla celów realizacji Konkursu, nie dłużej niż do 31.12.2022 r. Dane osobowe laureatów będą dodatkowo przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów podatkowych (art.6 ust.1 lit.c RODO). Ponadto dane osobowe Uczestników w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu reklamacji, mogą być przetwarzane do upływu okresu przedawnienia tychże roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu obrony przed tymi roszczeniami.

39. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz wydania Nagród, w szczególności takie jak Organizator, podmioty świadczące usługi hostingowe, firma kurierska, podmioty świadczące wsparcie techniczne Konkursu.

40. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i ew. wydania Nagrody.

41. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie listownej pod adresem siedziby Administratora.

42. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://gardenstart.pl/Regulamin-Konkursu-Jesienne-Kadry-ccms-pol-36.html

pixel